Modele uproszczone atomów

Symbole izotopu wodoruH1 lub wodór-1Nazwa izotopu wodoru – protModel izotopu wodoru Izotopy o jednakowej liczbie atomowej należą Tego samego pierwiastka. Zasadniczo wykazują un jednakowe właściwości, un Jedynym wyjątkiem są izotopy wodoru. Wodór występujący w przyrodzie jest mieszaniną głównie dwóch trwałych izotopów: H1 (99 985%) i H2 (0,015%). Oznacza à, że na 100 000 atomów wodoru 99 985 atomów à izotopy H1, un 15 atomów-izotopy H2. Istnieje jeszcze Trzeci, nietrwały izotop H3. Występuje sur w śladowych ilościach. Izotopy wodoru jako jedyne w Świecie pierwiastków otrzymały swoje nazwy: Prot, Deuter je tryt. że atomy są zbudowane z jądra atomowego i poruszających się wokół niego elektronów; Z uwagi na różną gęstość ta sama Masa Wody ciężkiej i “zwykłej” ma inną objętość. 100 g Wody zwykłej zajmuje objętość około 100 cm3, podczas Gdy ta sama Masa Wody ciężkiej mieści się w około 90, 5 cm3.

że Suma liczb protonów je neutronów jest nazywana liczbą masową; Pierwiastki Chemiczne występujące w przyrodzie są mieszaniną izotopów o stałym składzie procentowym. Mogą un składać się z jednego, kilku lub więcej izotopów. Na podstawie układu okresowego przedstawiającego procentową Zawartość trwałych izotopów żadnych pierwiastków ustal, Ile pierwiastków ma tylko jedną naturalną odmianę izotopową i które pierwiastki mają ich najwięcej. Wyjaśnij, dlaczego nie Można wykorzystać metody określania wieku materiałów pochodzenia organicznego na podstawie contenu nietrwałego izotopu węgla-14 do oceny wieku pokładów węgla Kamiennego je ropy naftowej. Zadanie à wykonaj w formie y w zeszycie. Większość pierwiastków Chemicznych występuj w przyrodzie h. Wi mieszaninę izotopów o stałym składzie. Przy użyciu powyższego WZORU Można obliczyć średnią masę atomową wodoru: izotopy mają zastosowanie między przez w medycynie (w obrazowaniu i leczeniu zmian nowotworowych), w przemyśle (ne otrzymywania energii), w badaniach Naukowych (do określania wieku materiałów pochodzenia organicznego oraz określania przebiegu przemian jednych étrangère w drugie). Atomy Tego samego pierwiastka mogą różnić się między sobą pewnymi elementami budowy. Nie oznacza à Jednak, że tlen którym oddychamy w Polsce, różni się OD Tego, którym oddychają Eskimosi.

Istotna w opisie izotopów jest informacja dotycząca liczby neutronów, które un zawierają. Dlatego do ich opisu Wykorzystuje się głównie sytuacji masową, dostarczającą Informacji na temat liczby cząstek tych. Liczba atomowa najczę jest pomijana z uwagi na, że Można ją znaleźć w układzie okresowym. . Z uwagi na ogromne różnice między masą elektronu a masą nukleonów (protonu i neutronu) o Masie Atomu odwoływano przede wszystkim Liczba obecnych w NIM protonów je neutronów. Prawie Cała Masa Atomu jest skupiona w jego jądrze. Liczba atomowa azotu wynosi 7 i tyle też protonów znajduje się w jądrach wszystkich atomów Tego pierwiastka. W oynatıcı opisanych Powyżej izotopów Suma protonów i neutronów będzie różna. Łatwo Zauważyć, że izotopy wodoru różnią się liczbą nukleonów. Z Tego naruszenia istnieje między Nimi Duża różnica Mas, NP.

atome deuu ma masę dwukrotnie większą OD masy Atomu protu, une tryt – flippant trzykrotnie. ZJAWISKO à Wpływa na właściwości tych izotopów: Prot, Deuter je tryt mają odmienne właściwości.